மார்ச் 16 | அனுதின தியானம் | தேவன் நமக்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலையையும் தேவ வார்த்தைக்கு கீழ்படியும் பலனையும் தருகிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

March 16 | Daily Devotion | God Gives Freedom From Sin And The Strength To Obey His Words
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்