ஜூலை 12 | அனுதின தியானம் | தேவன் நம்மீது மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்தவர்களாய் வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 12 | Daily Devotion | Live Recognising That God Is Happy Over You
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்