பிப்ரவரி 26 | அனுதின தியானம் | ஒரு பொய் சொல்லி ஒன்றை பெற்றுகொள்ளும் படி நாம் சாத்தானை வணங்கிட வேண்டாம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 26 | Daily Devotion | Do Not Worship The Devil By Telling a Lie To Get Something
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்