செப்டம்பர் 17 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய இருதயத்தை துக்கப்படுத்த கூடாதே என்பதற்காக கண்ணீரோடு ஜெபிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 17 | Daily Devotion | Let Us Pray With Tears That We May Not Grieve The Heart Of God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்