ஜனவரி 12 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய ஊழியர்கள் தனக்கானதை தேடாதவர்களாய் பிறருக்கானதை நோக்குவதின் அவசியம்.
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 12 | Daily Devotion | The Need For God's Servants Not To Seek Their Own Interests But That Of Others
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்