அக்டோபர் 29 | அனுதின தியானம் | தேவன் எவர்களை நேசிக்கிறாரோ அவர்களை சிறு தவறுக்காக கூட சிட்சித்து ஒழுங்குப்படுத்துகிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 29 | Daily Devotion | For Those Whom The Lord Loves He Corrects And Disciplines Even For Small Faults
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்