செப்டம்பர் 11 | அனுதின தியானம் | இயேசு என்ற பெயருக்கும், தேவனுடைய இராஜ்யத்தை தேடுவதற்கும் சரியான அர்த்தம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 11 | Daily Devotion | The Exact Meaning Of The Name Jesus And Seeking The Kingdom Of God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்