பிப்ரவரி 14 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு பேசின கடைசி வார்த்தைகளை நாம் அறிந்துகொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 14 | Daily Devotion | Let Us Know The Last Words Which Jesus Spoke To His Disciples
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்