நவம்பர் 26 | அனுதின தியானம் | வெளிப்புறத்தைக்காட்டிலும் உட்புறமும், அளவைவிட தரமும், கிறிஸ்துவின் முன் முக்கியமானவை
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 26 | Daily Devotion | That Which Is Valuable Before Christ Is The Inside Not Outside, The Quality Not Quantity
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்