ஜூலை 08 | அனுதின தியானம் | வெளியரங்கமான செயல்களை விட தேவனுடைய விதிமுறைகளை கடைபிடித்து வாழ்வதே பிரதானம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 08 | Daily Devotion | Obeying God's Rules Is Important Than Outward Activities
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்