பிப்ரவரி 04 | அனுதின தியானம் | நாம் கிறிஸ்துவை சார்ந்து கொண்டு, அவர் நடந்த படியே நாமும் நடந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 04 | Daily Devotion | Let Us Walk Like Christ By Being Dependent On Him
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்