அக்டோபர் 02 | அனுதின தியானம் | தேவனால் மன்னிக்கப்பட்ட கடந்த கால பாவங்களை நினைத்து ஒருபோதும் நொந்து கொள்ள வேண்டாம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 02 | Daily Devotion | Never Think And Regret Of The Past Sins That Have Been Forgiven By God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்