ஜனவரி 22 | அனுதின தியானம் | இயேசு கிறிஸ்துவைப் போல் வாழ்கிற வாழ்க்கை சாத்தியம் என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 22 | Daily Devotion | Let Us Realize That It Is Possible To Live a Life Like Jesus Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்