மே 10 | அனுதின தியானம் | முதலாம் உயிர்த்தெழுதலில் நாம் பங்கு அடைவதற்கு குற்றமற்ற மனசாட்சி உடையவர்களாய் வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 10 | Daily Devotion | To Part Take In The First Resurrection We Should Live With a Blameless Conscience
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்