ஜூன் 15 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவும் சபையும் போல, கணவனும் மனைவியும் நடந்து கொள்ள வேண்டும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 15 | Daily Devotion | Husband And Wife Relationship Should Be Like That Of Christ And Church
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்