ஏப்ரல் 29 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் கூட நம் விசுவாசத்திற்கு தடையாக இருந்திட முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 29 | Daily Devotion | Our Knowledge And Wisdom Can Hinder Us From Having Faith
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்