ஜனவரி 19 | அனுதின தியானம் | பிதா கிறிஸ்துவை நேசிப்பதைப் போல நம்மையும் நேசிக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 19 | Daily Devotion | Let Us Realize That The Father Loves Us Exactly Like He Loves Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்