பிப்ரவரி 11 | அனுதின தியானம் | தேவனை நம்முடைய சொந்த, தகப்பனாக அறிந்தவர்களாய் அவரில் நெருக்கமான உறவு கொண்டவர்களாய் வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 11 | Daily Devotion | Knowing God As Our Father Let Us Have a Close Relationship With Him
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்