ஏப்ரல் 18 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வோம், நமக்கு தீமை செய்தவர்களுக்கு நன்மை செய்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 18 | Daily Devotion | Let Us Receive The Life Of God And Do Good To Those Who Harm Us
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்