ஜூன் 02 | அனுதின தியானம் | நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமே தேவனுடைய ராஜ்யம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 02 | Daily Devotion | The Kingdom Of God Is Righteousness, Peace And Joy In The Holy Spirit
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்