பிப்ரவரி 12 | அனுதின தியானம் | பரிசுத்தஆவியானவர் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் படி வாஞ்சிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 12 | Daily Devotion | Let Us Desire The Revelation Of Christ By The Holy Spirit Everyday
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்