ஏப்ரல் 25 | அனுதின தியானம் | ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை ஒரு தாய் தன் குழந்தையை நேசிப்பது போல நேசித்தார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 25 | Daily Devotion | Adam Loved His Wife Eve Like a Mother Loving Her Child
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்