ஆகஸ்ட் 03 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்து பாவத்தை மேற்கொண்டது போல நாமும் பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 03 | Daily Devotion | We Can Overcome Sin Like Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்