அக்டோபர் 31 | அனுதின தியானம் | பிசாசின் கண்ணிகளை அறிந்து அவைகளில் பிடிபடாமல் கவனமாய் வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 31 | Daily Devotion | Know The Traps Of Devil And Live Carefully Not To Get Caught In His Traps
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்