மே 29 | அனுதின தியானம் | பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருந்தால் மாத்திரமே நம் வாழ்வில் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 29 | Daily Devotion | We Can Reveal Christ In Our Life Only If We Are Filled With The Holy Spirit
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்