மே 22 | அனுதின தியானம் | தேவனுக்காக ஊழியம் செய்வதில் ஒருபோதும் களைப்படைந்திட வேண்டாம் (இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவது. பாகம்-3)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 22 | Daily Devotion | Let Us Never Become Weary In Serving The Lord (Knowing Jesus Christ. Part-3)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்