ஜனவரி 30 | அனுதின தியானம் | நாம் கிறிஸ்துவின் மெய்யான சீஷர்களாய் வாழ்ந்து நம்முடையவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 30 | Daily Devotion | Let Us Be a True Disciple Of Christ By Surrendering All That Of Us
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்