நவம்பர் 19 | அனுதின தியானம் | நாம் எப்பொழுதும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிறைந்திருப்பதே, கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு தகுந்த ஆயத்தம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 19 | Daily Devotion | We Being Always Filled With The Holy Spirit Is Our Readiness For Coming Of Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்