பிப்ரவரி 25 | அனுதின தியானம் | நம் மீது நமக்கு இருக்கும் கரிசனையை காட்டிலும் பரம பிதா நம் மீது அதிக கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 25 | Daily Devotion | Our Heavenly Father Cares For Us More Than We Care For Ourselves
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்