மார்ச் 29 | அனுதின தியானம் | எவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்கிறோம் என்பதுமுக்கியமல்ல எப்படிப்பட்டவர்களாய் ஜெபிக்கிறோம் என்பதே முக்கியம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

March 29 | Daily Devotion | In Prayer The Kind Of Person Whom We Are Is Important And Not How Much Time We Pray
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்