அக்டோபர் 16 | அனுதின தியானம் | கவலைப்பட வேண்டாம், சொந்த குமாரனையே தந்த பரமபிதா மற்றெல்லாவற்றையும் நிச்சயம் தந்திடுவார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 16 | Daily Devotion | Do not worry, The Heavenly Father, who gave his own Son, will surely give everything else
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்