அக்டோபர் 25 | அனுதின தியானம் | தேவன் ஒரு போலீஸ்காரர் அல்ல அவர் அன்பான தகப்பன் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 25 | Daily Devotion | Let Us Know That God Is Not A Policeman But A Loving Father
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்