ஆகஸ்ட் 26 | அனுதின தியானம் | சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை நம்முடைய சொந்த அப்பாவாக அறிந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 26 | Daily Devotion | Knowing The Almighty God As Our Own Father
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்