ஜூன் 12 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய பாவங்கள் அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டதை உணர்ந்து கிறிஸ்துவினிடத்தில் அதிகமாய் அன்பு கூறுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 12 | Daily Devotion | Love Christ Supremely By Realizing How Much He Has Forgiven You
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்