அக்டோபர் 30 | அனுதின தியானம் | உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனால் மகிமையான பிரவேசம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் காத்திருக்கிறது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 30 | Daily Devotion | In The World You Have Worries But There Is A Great Entry Waiting For Us In God's Kingdom
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்