நவம்பர் 10 | அனுதின தியானம் | தேவ ஊழியர்கள் தங்கள் ஊழியத்தை நேர்த்தியாய் செய்திட தேவையான ஆலோசனைகள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 10 | Daily Devotion | The Counsel Needed For God's Servants To Do Their Ministry Effectively
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்