டிசம்பர் 04 | அனுதின தியானம் | தகப்பனுடைய இருதயத்தை உடையவர்களே தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற மேய்ப்பர்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

December 04 | Daily Devotion | Those Who Have The Heart Of A Father Are Shepherds After God's Own Heart
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்