மே 15 | அனுதின தியானம் | தேவன் நம்முடைய வெளிப்புற தோற்றத்தை அல்ல, நம்முடைய இருதயத்தின் நிலையை காண்கிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 15 | Daily Devotion | God Does Not Look At Our Outward Appearance But At The Condition Of Our Heart
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்