ஏப்ரல் 07 | அனுதின தியானம் | வேதத்தை வாசிக்காததற்கு வருந்துவதை விட ஒரு நிமிடம் கிறிஸ்துவை நேசிக்காததற்காக வருந்த வேண்டும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 07 | Daily Devotion | Be Grieved For Not Loving Christ Even a Minute Rather Than Not Reading The Bible
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்