அக்டோபர் 15 | அனுதின தியானம் | பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வரும்பொழுது, தேவனை நம்முடைய அப்பாவாக வெளிப்படுத்திக் காண்பிக்கிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 15 | Daily Devotion | When The Holy Spirit Comes In Us He Reveals God As Our Father
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்