நவம்பர் 15 | அனுதின தியானம் | வாலிபர்கள் பாவங்களை மேற்கொண்டு பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்திட தேவையான சத்தியங்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 15 | Daily Devotion | The Truths Needed For Young People To Overcome Sin And To Live A Holy Life
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்