ஜூன் 04 | அனுதின தியானம் | நோவாவை போல நம்முடைய எல்லாவற்றையும் தேவனுக்காக அர்ப்பணித்து வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 04 | Daily Devotion | Live By Surrendering All That You Have To God Like Noah
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்