ஜனவரி 21 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய சிறு கற்பனைகளுக்கும் கீழ்ப்படிகிறவர்கள் தேவனுடைய அன்பின் உள் வட்டத்தில் இருப்பார்கள்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 21 | Daily Devotion | Those Who Obey Even a Small Commandments Of God Will Be In The Circle Of God's Love
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்