பிப்ரவரி 17 | அனுதின தியானம் | பணத்தை விட கிருபையை வாஞ்சிப்போம், வியாதியை விட பாவத்தை அதிகமாய் வெறுத்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 17 | Daily Devotion | Let Us Desire Grace More Than Money And Hate Sin More Than Sickness
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்