செப்டம்பர் 20 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவோம், நிச்சயம் அறுவடை உண்டு
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 20 | Daily Devotion | Let's Manifest Christ Through Our Lives Surely There Will Be Harvest
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்