ஏப்ரல் 28 | அனுதின தியானம் | சிறு பிள்ளைகள் தவறாய் நடத்தப்படுதலிருந்து பாதுகாப்பதும், தேவ ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 28 | Daily Devotion | Protecting Little Children From Abuse And Receiving The Wisdom Of God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்