மே 23 | அனுதின தியானம் | நாம் பாவத்தில் விழாதபடிக்கு ஆவியானவர் நம்மை பாதுகாக்கிறார் (பரிசுத்த ஆவியானவரை அறிவது. பாகம்-1)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 23 | Daily Devotion | The Holy Spirit Protects Us From Falling Into Sin (Knowing The Holy Spirit. Part-1)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்