நவம்பர் 07 | அனுதின தியானம் | நேர்மையாக நமது வீழ்ச்சியை ஒத்துக்கொண்டால், பாவத்தின் மீது ஜெயம் நிச்சயம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 07 | Daily Devotion | If We Honestly Acknowledge Our Fall, Victory Over Sin Is For Sure
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்