செப்டம்பர் 12 | அனுதின தியானம் | பழைய உடன்படிக்கைக்கும் புதிய உடன்படிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 12 | Daily Devotion | The Difference Between Old Covenant And New Covenant
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்