மே 12 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் தேவன் நியமித்திருக்கிற உயர்ந்த தரத்தின்படி வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 12 | Daily Devotion | Let Us Live In According With High Standard Which God Set For Us In Our Christian Life
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்